راهنمای سایز زیوآلات

راهنمای تعیین سایز انگشتر

یک نوار کاغذی  و یک خط کش آماده کنید. نوار کاغذی را به دور انگشت خود پیچانده و نقطه ای که دو انتهای آن به هم می رسند را علامت بزنید. حال نوار کاغذی را روی خط کش پهن کنید تا طول آن را بدست آورید.
با اندازه بدست آمده، طبق جدول زیر می توانید سایز انگشتر مناسب خود را بیابید.

راهنمای تعیین سایز گردنبند

برای مشاهده ی  جانمایی گردنبند روی بدن در سایزهای مختلف از این تصویر استفاده کنید:

راهنمای تعیین سایز دستبند طلا 

با استفاده از یک متر خیاطی می تواند دور مچ را اندازه گرفته و در مقایسه با اعداد جدول زیر، سایز دستبند مناسب خود را بیابید.

راهنمای تعیین سایز النگوی طلا

انگشت شصت خود را کنار یا روی انگشت کوچک قرار داده و عریض ترین قسمت دست خود را با متر خیاطی اندازه گیری کنید. با مقایسه اندازه بدست آمده و جدول زیر می توانید النگوی مناسب خود را بیابید.

راهنمای تعیین سایز پابند طلا 

به وسیله یک متر خیاطی، دور مچ پای خود را از زیر قوزک پا اندازه گیری کنید. توجه کنید که متر به مچ پای شما نچسبده باشد، نه خیلی تنگ باشد و نه  خیلی گشاد. به اندازه بدست آمده 1 سانتی متر اضافه کنید و با استفاده از جدول زیر، سایز پابند مناسب خود را بیابید.